5.1 Στόχοι :

 • Ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης και επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας σε αειφόρες και βιώσιμες παραγωγικές δραστηριότητες  και με γνώμονα την έξυπνη εξειδίκευση.
 • Στήριξη, διευκόλυνση και ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς για την ανάσχεση και μείωση της ανεργίας, με όχημα την εξωστρέφεια και καινοτομία και την αναζωογόνηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με ταυτόχρονη προστασία τους από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.
 • Ανάδειξη της δημιουργικότητας και του ταλέντου των νέων ανθρώπων προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης
 • Διαμόρφωση αστικής επιχειρηματικής κουλτούρας.
 • Προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

5.2 Πεδία-Κατευθύνσεις παρεμβάσεων

 • Ανανέωση/Εκσυγχρονισμός των υπαρχουσών δομών υποστήριξης του Δήμου σε θέματα επιχειρηματικότητας.
 • Δημιουργία επιχειρηματικών υποδομών και ανάδειξη θυλάκων επιχειρηματικότητας.
 • Συνεργασία του Δήμου με τους οικονομικούς και αναπτυξιακούς φορείς της πόλης (Επιμελητήρια, Πανεπιστήμιο, ΔΕΘ, Ζώνη Καινοτομίας,CEDEFOP, ΣΕΒΕ, ΣΒΒΕ) με παράλληλη αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της πόλης στον τομέα της εκπαίδευσης.
 • Παραεμπόριο.
 • Χρήση καινοτόμων εργαλείων και εφαρμογών, καθώς και διοικητικών μέτρων για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και την τόνωση της απασχόλησης.
 • Δικτύωση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (clustering).
 • Ανάδειξη και προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση.
 • Ανάδειξη επιχειρηματικής αριστείας και καλών πρακτικών.
 • Προγράμματα στήριξης της απασχόλησης και ενεργητικών πολιτικών στήριξης στοχευμένων ομάδων πληθυσμού που πλήττονται από την κρίση (γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι, οικογένειες χωρίς εργαζόμενο, μετανάστες).
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

 

5.3 Δράσεις- Ενέργειες

 • Πάταξη του παραεμπορίου σε συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης και την Αστυνομία και με συνεχή επίβλεψη της πορείας εφαρμογής των μέτρων.
 • Ευνοϊκότερα δημοτικά τέλη για τους νέους επιχειρηματίες.
 • Διαμόρφωση ζωνών επιχειρηματικότητας κατόπιν σχετικής χαρτογράφησης όπου θα αναδεικνύονται οι αναπτυξιακές δυναμικές της κάθε ζώνης.
 • Κίνητρα για στέγαση νέων καινοτόμων επιχειρήσεών εντός των ορίων του Δήμου με μειωμένα δημοτικά τέλη, επιπλέον ευκολίες, διάθεση από πλευράς Δήμου χώρων για έναρξη επιχειρήσεων-θερμοκοιτίδες (παροχή χώρου και εξοπλισμού-π.χ χρήση χώρων της ΔΕΘ στο πλαίσιο της συνολικής δημιουργίας του μητροπολιτικού πάρκου).
 • Υλοποίηση προγράμματος «start up – thess υp» για την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας από νέους επιχειρηματίες. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται από το Δήμο σε συνεργασία με τους τοπικής και επιχειρηματικούς φορείς.
 • Δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης και Υποδοχής Επενδυτών (επιχειρηματικό ΚΕΠ) όπου ο κάθε  επιχειρηματίας θα λαμβάνει υποστήριξη, διευκόλυνση, εξυπηρέτηση για τα καθημερινά γραφειοκρατικά προβλήματα. Συνεργασία με το ΓΕΜΗ που υλοποιείται από τα Επιμελητήρια.
 • Μετατροπή των υπαρχουσών δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας σε ένα ενιαίο κέντρο-δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας με μητροπολιτικά χαρακτηριστικά, αστικής ανταγωνιστικότητας, τεχνολογίας, εξωστρέφειας και καινοτομίας το οποίο θα συνεργάζεται με όλους τους επιστημονικούς και αναπτυξιακούς φορείς που εδρεύουν στο Δήμο και στην πόλη γενικότερα, καθώς και τα Επιμελητήρια καθώς και με φορείς του εξωτερικού για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και το οποίο :
  • Θα παρουσιάζει την ετήσια έκθεση επιχειρηματικότητας στο όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης
  • Θα δημιουργεί συνέργειες με αντίστοιχα γραφεία Δήμων για την ανάπτυξη και υλοποίηση κοινών έργων και προγραμμάτων
  • Θα έχει την ευθύνη δημιουργίας και διαχείρισης βάσης δεδομένων επιχειρηματικών θεμάτων συνδεόμενα με τα Επιμελητήρια και τους Φορείς επιχειρηματικότητας του Δήμου.
  • Θα εκπονεί μελέτες επιχειρηματικής και τεχνολογικής φύσεως καθώς και εγχειρίδια επιχειρηματικών πρακτικών σε επίπεδο δήμου.
  • Θα παρέχει πρωτογενή πληροφόρηση σε θέματα απασχόλησης, εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας κυρίως για τους νέου επιχειρηματίες.
  • Θα διοργανώνει εκδηλώσεις ενημέρωσης για προγράμματα χρηματοδότησης εθνικών και ευρωπαϊκών.
  • Θα αξιοποιεί προγράμματα χρηματοδότησης της Ε.Ε. (π.χ. ERASMUS) για την κινητικότητα επιχειρήσεων και τη δικτύωσή τους στο εξωτερικό.
  • Θα υλοποιεί σεμινάρια κατάρτισης για τα θέματα επιχειρηματικότητας σε όλους τους δημότες ανεξαρτήτου ηλικίας σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και το ΑΤΕΙΘ.
  • Θα τηρεί μητρώο μεντόρων για την παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις.
  • Σε συνεργασία με όλους τους Φορείς της πόλης θα διοργανώνει τον ετήσιο διαγωνισμό επιχειρηματικών ιδεών και καλών πρακτικών για θέματα του Δήμου. Ο διαγωνισμός θα γίνεται υπό την εποπτεία ειδικού σώματος μεντόρων και καθοδηγητών και την επίβλεψη επιστημονικής επιτροπής. Οι νικητές θα αναλαμβάνουν να μετέχουν /να υλοποιούν το αντίστοιχο έργο που θα κληθεί να υλοποιήσει ο Δήμος.
  • Θα διοργανώνει σε ετήσια βάση το φεστιβάλ δημιουργικότητας και καινοτομικής επιχειρηματικότητας για την παρουσίαση και βράβευση καλών πρακτικών με συγκεκριμένες παροχές (π.χ. χρηματικά βραβεία, πληρωμή επί δύο χρόνια ενοικίων, στέγαση σε θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων χωρίς κόστος για τα πρώτα τρία χρόνια,…) καθώς και την παρουσίαση θεμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού από επιχειρήσεις και φορείς.
  • Θα προβάλλει καλές επιχειρηματικές πρακτικές μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.
  • Θα λειτουργεί γραφείο αξιοποίησης και μεταφοράς τεχνολογίας. Το γραφείο αυτό θα έχει διασύνδεση με το ΑΠΘ και θα αναλάβει το έργο αξιοποίησης των επιστημονικών αποτελεσμάτων της έρευνας στο ΑΠΘ που αφορούν στη Θεσσαλονίκη.
 • Προώθηση και προβολή με κατάλληλες ενέργειες της Κοινωνικής Οικονομίας.
 • Αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης με έμφαση σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Συμμετοχή του Δήμου στα Open Days της Ε.Ε.
 • Ανάδειξη τοπικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών  στο εξωτερικό μέσω συμμετοχής του Δήμου σε εκθέσεις.
 • Οικονομικά κίνητρα (δημοτικά τέλη, διαφήμιση, υποστήριξη από εξειδικευμένο γραφείο του Δήμου), προς νέα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία η διδασκαλία θα γίνεται στα Αγγλικά σε συνδυασμό με μια καμπάνια προσέλκυσης σπουδαστών από τη Βαλκανική ενδοχώρα και χώρες της νοτιανατολικής μεσογείου.
 • Δημιουργία Συντονιστικού Κέντρου Διασύνδεσης, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Δημιουργικής Απασχόλησης αρμόδιο για το  συντονισμό των υφιστάμενων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης στα Δημοτικά Διαμερίσματα με ουσιαστικές λειτουργίες και σε συνεργασία με επιχειρηματικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και τον ΟΑΕΔ. Ενημέρωση για θέσεις εργασίας/Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης/Εκπόνηση προγράμματος στήριξης της απασχόλησης και υποβολή του στους αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο του ΣΕΣ 2014-2020 για την ανάληψη ως Φορέας Διαχείρισης του προγράμματος της υλοποίησής του.
 • Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνέργειες με τον επιχειρηματικό κλάδο για την ενίσχυση-επένδυση σε  startup εταιρείες και με την προϋπόθεση να έχουν ή να δημιουργήσουν την έδρα τους στην μητροπολιτική περιοχή του Δήμου. Η πρωτοβουλία θα έχει σαν στόχο την ενίσχυση τόσο υπάρχοντος έμψυχου δυναμικού όσο και την προσέλκυση επίδοξων νέων επενδύσεων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την πόλη.
 • Στήριξη του έργου ‘’Ανοικτά Εμπορικά Κέντρα’’ σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και υλοποίηση του και στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Δημουργία εμπορικού κέντρου αστικού τύπου, με υιοθέτηση συγκρεκριμένου λογότυπου, και εμφανείς θέσεις εισόδου/εξόδου
 • Διερεύνηση συμμετοχής σε φορείς και διαδικασίες παροχής μικροπιστώσεων/seed capital σε νέες επιχειρήσεις.
 • Αναβάθμιση υφιστάμενου portal του Δήμου για θέματα επιχειρηματικότητας με αναφορά σε θέματα προγραμμάτων στήριξης της επιχειρηματικότητας και θέσεων ευρέων εργασίας.
 • Στήριξη δράσεων ανάδειξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών όπως π.χ. TEDX, Open Coffee, Open House.

Επιστροφή στο Προγραμμα

Share Button