10.1 Στόχοι

 • Η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων  χρηματοδοτικών εργαλείων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Η θεσμοθέτηση συνεργασιών με εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς για την  ανταλλαγή και υιοθέτηση τεχνογνωσίας

 

10.2 Πεδία-Κατευθύνσεις Παρεμβάσεων

 • Εθνικά και Ευρωπαϊκά Κονδύλια.
 • Αναπτυξιακά Ταμεία.
 • Θεσμικές παρεμβάσεις –Διεκδικήσεις.

 

10.3 Δράσεις-Ενέργειες

 • Σύσταση Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τεχνικής Βοήθειας με σκοπό :

α) τη συμμετοχή του Δήμου στα προγράμματα του ΣΕΣ 2014-2020 και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.

β) τη σύναψη συνεργασιών με φορείς του εξωτερικού για ανταλλαγές τεχνογνωσίας και  καλών πρακτικών

γ) το συντονισμό και την επιχειρησιακή διαχείριση των προγραμμάτων εθνικής & ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των έργων του Δήμου.

 • Σύσταση ομάδας έργου ΣΕΣ 2014-2020

 

Πηγές Χρηματοδότησης ενεργειών και Δράσεων

 • Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 • Αυτοτελείς Πόροι/Ανταποδοτικά Τέλη
 • Αναπτυξιακά Ταμεία
 • Τραπεζικό Σύστημα
 • ΕΣΠΑ 2007-2013
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2007-2013
 • JESSICA
 • ΣΕΣ 2014-2020
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση»
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Μεταρρύθμιση στο δημόσιο»
 • Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αεϊφόρος Ανάπτυξη»
 • ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
 • Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία,
 • Ελλάδα-Αλβανία και Ελλάδα-FYROM.
 • Διακρατικό Πρόγραμμα «Βαλκανικής-Μεσογείου»
 • Διακρατικό Πρόγραμμα «ΕSPON».
 • Ειδικά προγράμματα άμεσου ενδιαφέροντος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD)
 • Ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση (ΟΕΕ)
 • Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
  • Πράσινο Ταμείο
  • Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2014-2020 όπως π.χ. :
Horizon 2020 Πράσινη ανάπτυξη, έρευνα, καινοτομία, healthy living, ICT
Creative Europe Πολιτισμός
Erasmus + Εκπαίδευση
EaSI Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
REC Programme Δικαιώματα του πολίτη, Ισότητα
Connecting Europe Facility Μεταφορές
Environment 2020 Περιβάλλον

 

 • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
 • Συμπράξεις με το Ιδιωτικό Τομέα (ΣΔΙΤ).
 • Ερευνητικά Προγράμματα σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια.

Επιστροφή στο Προγραμμα

Share Button