1.1       Στόχοι :

– Η διαμόρφωση της νέας φυσιογνωμίας της Θεσσαλονίκης και η τοποθέτησή της σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο

– Η ανάδειξή της Θεσσαλονίκης σε ισχυρό αστικό και μητροπολιτικό κέντρο με έντονο διεθνή και εξωστρεφή προσανατολισμό, ικανή να σταθεί στον ανταγωνισμό. Μία σύγχρονη, ελκυστική και φιλική στους επισκέπτες ευρωπαϊκή πόλη.

 

1.2  Πεδία-Κατευθύνσεις παρεμβάσεων

– Κατασκευή/Ολοκλήρωση μεγάλων κατασκευαστικών έργων υποδομής.

– Ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων και υποδομών διεθνούς χαρακτήρα

– Ανάπτυξη ελκυστικού τουριστικού προϊόντος και διαμόρφωση αποτελεσματικού brand –name.

– Προβολή θρησκευτικού και πολιτιστικού αποθέματος.

– Δραστηριοποίηση όλων των δυνάμεων της αγοράς

 

1.3 Δράσεις-Ενέργειες

Άρση αεροπορικού, σιδηροδρομικού και ακτοπλοϊκού αποκλεισμού της πόλης

Πίεση στην πολιτεία για την έγκαιρη ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής (π.χ. Μετρό, Αεροδιάδρομος, Ζώνη Καινοτομίας).

Συμμετοχή σε διεθνή fora.

Δικτύωση –Αδελφοποιήσεις με χώρες του εξωτερικού με κοινά πολιτιστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά.

Δραστηριοποίηση των δυνάμεων της αγοράς σε τομείς όπως την παροχή υπηρεσιών, τις τηλεπικοινωνίες, τη βιοτεχνολογία, την υψηλή τεχνολογία, το διεθνές εμπόριο, την κοινωνία της πληροφορίας, την εκπαίδευση, την έρευνα και την πιστοποίηση

Ενίσχυση και περαιτέρω ενεργοποίηση του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων.

Ενδυνάμωση συνεργασιών με φορείς και οργανισμούς εγχώριους και μη διεθνούς χαρακτήρα που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη (CEDEFOP, Παραευξείνια Τράπεζα, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΕΚΕΤΑ)

Διάθεση ετήσιας χρηματοδότησης για ενέργειες Lobbing με απώτερο σκοπό τη διεκδίκηση και διοργάνωση σημαντικών δραστηριοτήτων διεθνούς ενδιαφέροντος.

Υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής (Μετρό, Ζώνη Καινοτομίας, Σιδηροδρομική Σύνδεση με εξωτερικό,) που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της πόλης και προάγουν το διεθνή χαρακτήρα της.

Επιστροφή στο Προγραμμα

Share Button